תודה לאל, קראו בשמו, כבדו את תפארתו

הודאה לה’

הודו לה’ קראו בשמו, שימו כבוד תהלתו! טוב להודות לה’,אשר שם חלקנו מיושבי בית המדרש ומהמשתדלים בזיכוי הרבים, ללמד תורה ולקרב לבבות אליו יתברך, מה אשיב לה’ כל תגמולוהי עלי.

יהי רצון מלפני המלך העליון שיזכנו לעשות המירב והמיטב בזיכוי הרבים למען שמו באהבה, ויצילנו משגיאות ומתקלות ומתורתו יראנו נפלאות ויקרב לנו קץ הפלאות במהרה בימינו אמן.

עניין הספר

והנה בזמן שיעורינו הקבועים תמידין כסדרן, תודה להשם יתברך, מדי ערב בהלכות והליכות לבעלי תשובה ומתחזקים, אנשי מידות טובות ורצונות מופלאים, ישב אחד החברים וסיכם את השיעורים בצורה נפלאה, פיסקה פיסקה בתפזורת העניינים, כאשר מצוי בשיעור שעל פי רוב נוגעים בכמה נושאים מזדמנים.

ובראותי המלאכה אורו עיני וביקשתי הסיכומים ומצאתי בהם משלוש השנים האחרונות – שיש בהן כדי חזקה המעידה על צורת ואופי השיעורים והנותנת קווים ברורים בדרכנו בעבודת השם יתברך בבית מדרשנו – למען אוכל לסדרם לזיכוי הרבים.

ועברתי עליהם, ובסייעתא דשמיא הוספתי וגרעתי ותיקנתי ושיניתי כפי העניין והרצוי והמצוי, וברוך ה’ יצא מכך חיבור נפלאשיכול להועיל מאוד לרבים.

אברך בזה את החבר היקר בעל הסיכומים החפץ בעילום שמו, שימלא ה’ כל משאלות לבו לטובה ויזכה הוא ומשפחתו לברכה מרובה ברוחניות וגשמיות אמן.

מטרת הספר

והנה מטרת הספר היא להציג בפני הקורא השקפה טהורה ואמיתית על החיים עלי אדמות, קווים בדרך עבודת ה’ טהורה בלא שום פניה לקידמה חברה ומדינה.

וכן עצות שונות לבעלי תשובה ומתחזקים בתוך המים העזים והזדונים של הדור הזה, למען נוכל להיות קרובים לה’ ולעבדו באמת גם מתוך עמק הבכא הלזה. 

ודבר ידוע הוא שאינם דומים דברים הנאמרים בפני קהל ועדה לדברים העולים בדעתו של אדם ונכתבים, כי הראשונים יש בהם הרבה יותר סייעתא דשמיא, מפני שנאמרו במעמד השכינה הקדושה דכל בי עשרה שכינתאשריא.

לכן מאמין אנוכי כי כוונה רבה היתה להשם יתברך בדברים אלו שנאמרו ברבים ובודאי בכך שנכתבו, ואשרי הנותן לבו להבינם היטב, לדייק בהם ולקיימם. 

מופץ באדיבות אתר מצוות מזוזה